ActueelAankondiging vergadering algemeen bestuur

26 juni 2019

Op donderdag 4 juli 2019 vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden ten kantore van het OV-bureau Groningen Drenthe, Overcingellaan 15e te Assen, aanvang 9.30 uur.

De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: verslag van de vergadering van 9 april 2019, begroting 2020 en eerste tussenrapportage 2019. Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die hiervan gebruik willen maken dienen zich aan te melden bij de directeur van het OV-bureau (tel. 0592 396 900). Aanmelding kan plaatsvinden tot en met dinsdag 2 juli 2019, 12.00 uur.

Voor het geval de vergadering niet kan worden geopend omdat niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, zal opnieuw een vergadering worden gehouden met dezelfde agendaonderwerpen op maandag 8 juli 2019 in het provinciehuis van Groningen, Martinikerkhof 12 te Groningen, aanvang 16.00 uur.