ActueelVergadering algemeen bestuur

5 november 2019

Op vrijdag 22 november 2019 vindt een vergadering plaats van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam OV-bureau Groningen Drenthe. Deze vergadering is openbaar en wordt gehouden ten kantore van het OV-bureau Groningen Drenthe, Overcingellaan 15e te Assen, aanvang 10.00 uur.

De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: verslag van de vergadering van 8 juli 2019, controleprotocol accountant 2019, tweede tussenrapportage 2019 en delegatiebesluit bevoegdheden samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer. Voor het publiek geldt spreekrecht voor de onderwerpen die zijn geagendeerd. Degenen die hiervan gebruik willen maken dienen zich aan te melden bij de directeur van het OV-bureau (tel. 0592 - 396 900). Aanmelding kan plaatsvinden tot en met dinsdag 19 november 2019, 12.00 uur.

Voor het geval de vergadering niet kan worden geopend, omdat niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, zal opnieuw een vergadering worden gehouden met dezelfde agenda-onderwerpen op maandag 25 november 2019 in het provinciehuis van Groningen, Martinikerkhof 12 te Groningen, aanvang 17.00 uur.