Bestuur en organisatieOV-bureau

Het OV-bureau organiseert namens de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen voor inwoners en bezoekers doelmatig openbaar vervoer (per bus). Een organisatie van ruim 30 medewerkers, verdeeld over de teams, organiseert dit openbaar vervoer proactief vanuit professionele maatschappelijke betrokkenheid, binnen een bestuurlijke context. Elk van de teams draagt vanuit de projecten en taken bij aan de realisatie van de doelstellingen zoals die per jaar geformuleerd worden in de begroting.

organogram OV-bureau

Het organogram bevat de formele organisatiestructuur van het OV-bureau. De organisatiestructuur is aangepast ter voorbereiding op de ingang van de nieuwe concessie per 2020. De meer traditionele ‘hark-structuur’ is aangepast in een samenhangend stelstel van teams.

Het stelsel symboliseert een organisatie van teams die met elkaar een samenhangend en dynamisch geheel vormen. In de kern zijn de teams gepositioneerd die voor de primaire taakuitvoering staan; Ontwikkeling, Marktbewerking en Concessiemanagement. Deze teams ontwikkelen de dienstregeling, het OV-product, zij analyseren en bewerken de markt en managen (aansturen & beheren) de concessie-afspraken.

Om deze teams ‘circuleren’ de uitvoerende teams, zoals juridische zaken, financiën, ICT, data, communicatie en het secretariaat. Deze teams ondersteunen de primaire taak, door de organisatie en haar stakeholders te voorzien van (sturings-)informatie, randvoorwaardelijkheden en communicatie over het OV-product.

Onze kernwaarden zijn:

  • betrokkenheid en passie
  • integraal denken en werken
  • het verschil maken
  • verbinden en samenwerken

Onze kernkwaliteiten zijn:

  • expertise (kennis/kunde)
  • gedrevenheid (enthousiasme)
  • grensverleggend (durf, lef, visionair, creatief)
  • resultaatgericht
  • klantgericht
  • samenwerken met ‘buiten’